آیین نامه و بخش نامه ها

نحوه ارتقای رتبه شغلی کارمندان در شهرداری ها و سازمانهای وابسته

بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها و سازمانهای وابسته در سال 98

میز خدمت الکترونیکی

میز خدمت الکترونیکی

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان شهرداری ها و سازمانهای وابسته در طبقات جدول حق شغل

دستورالعمل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص حقوق کارگران برای سال1397