نحوه ارتقای رتبه شغلی کارمندان در شهرداری ها و سازمانهای وابسته

میز خدمت الکترونیکی

میز خدمت الکترونیکی

 

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان شهرداری ها و سازمانهای وابسته در طبقات جدول حق شغل

دستورالعمل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص حقوق کارگران برای سال1397