نحوه ارتقای رتبه شغلی کارمندان در شهرداری ها و سازمانهای وابسته

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان شهرداری ها و سازمانهای وابسته در طبقات جدول حق شغل

قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا ی کارکنان دولت فوق العاده های شهرداران