عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی در شهرداری ها و سازمانهای وابسته به شرح زیر میباشد :

میزان ابتکار و خلاقیت در انجام وظایفمحوله 20تا 0

میزان افزایش مهارت های مربوط به وظایف محوله20 تا 0

انجام خدمات بر جسته در راستنای شغل مورد تصدی 20 تا 0

آموزشی های طی شده مرتبط با شغل 20 تا 0

میزان جلب رضایت ارباب رجوع 20 تا 0