اضافه شدن بخشی از امکانات متوفیات در سامانه الکترونیکی شهرداریها

اضافه شدن بخشی از امکانات واحد متوفیات در سامانه الکترونیکی شهرداریها

این فرم که در حال که اضافه شدن به سامانه الکترونیکی شهرداری ها می باشد .تمام جزئیات  واحد متفویات شهرداری ها در این بخش قرار میگیرد .