اضافه شدن بخش عوارض تابلو و تبلیغات در سامانه الکترونیکی شهرداری ها

اضافه شدن بخش عوارض تابلو و تبلیغات در سامانه الکترونیکی شهرداری ها
در سامانه الکترونیکی شهرداری ها(سامانه شهروندیار)بخش عوارضات تابلو و تبلیغات اضافه شد.و تمامی مراحل گردش روابط عمومی در این سامانه قرار گرفته است.