اضافه شدن داشبورد شهروندان در سامانه میز خدمت الکترونیکی

اضافه شدن داشبورد شهروندان در سامانه میز خدمت الکترونیکی

 این فرم در سامانه میز خدمت الکترونیکی گزارشاتی از جمله درخواست های بررسی شده،درخواست های بررسی نشده،نمودار در خواست های شهروندان،پرسش های پاسخ داده شده،پرسش های پاسخ داده نشده ،نمودار پاسخ به پرسش ها را شامل می شود.