امکان صدور احکام کارگزینی به تفکیک برای هر یک از پرسنل و به صورت گروهی

امکان صدور احکام کارگزینی به تفکیک برای هر یک از پرسنل و به صورت گروهی

در نرم افزار اداری و کارگزینی و پرسنلی در قسمت گزارشات احکام گارگزینی به دو صورت میتوان گزارشات را انجام داد.

1 گزارشات به تفکیک هر پرسنل

2گزارشات به صورت گروهی

انجام میشود