امکان گزارشات نرم افزار مدیریت جایگاه سوخت برای جایگاه های سوخت پمپ بنزین.cng و گازوئیل

امکانات گزارشگیری نرم افزار:

تهیه گزارشات کارکرد فروش جایگاه CNG

تهیه گزارشات کارکرد فروش جایگاه  بنزین به صورت نازل به نازل و کلی به صورت مجموع  فروش جایگاه به صورت مبلغ و لیتراژ

تهیه گزارشات کارکرد فروش جایگاه  گازوئیل به صورت نازل به نازل و کلی به صورت مجموع  فروش جایگاه به صورت مبلغ و لیتراژ

تهیه گزارشات جایگاه به صورت شیفت به شیفت کاری

تهیه گزارشات عملکرد جایگاه

تهیه گزارش از میزان هزینه جایگاه  و میزان  فروش به  لیتر ومبلغ 

تهیه دریافت گزارشات جایگاهها براساس تاریخ

تهیه  گزارشات  براساس تاریخ ، نوع  فرآورده ، اپراتور و سایر موارد موجود در فرم

تهیه گزارشات جایگاه  به صورت شیفت به شیفت کاری