سامانه جامع مدیریت شورا ها به منظور مدیریت هر چه بیشتر و بهتر امور ارباب رجوع و اعضا شورا طراحی و پیاده شده است.
این سامانه شامل دو بخش پرتال ارباب رجوع و پرتال اعضا شورا می باشد.
پرتال ارباب رجوع به منظور ارسال در خواست به شورا و پیگیری درخواست ها می باشدو همچنین ارباب رجوع میتوانند مصوبات،کمیته ها،کمسیون ها و حتی جلسات را مشاهده کنند.
پرتال اعضا شورا به منظور مدیریت در خواست های ارباب رجوع و همچنین پاسخ به این در خواست ها می باشد.بخش دیگری از این پرتال جهت ارسال نامه و درخواست ها برای اعضا شورا ،کمیته ها و کمسیون ها جهت برگزاری جلسات و رای گیری می باشد.https://t.me/Rahbarrayanmad/143