برخی از امکانات نرم افزار جامع بانک اطلاعات و نوبت دهی کانون کارشناسان دادگستری

برخی از امکانات نرم افزار جامع کانون

 • ثبت مشخصات کارشناسان کانون
 • ثبت مشخصات پرونده های ارجاعی به کانون
 • ثبت و محاسبه میزان امتیازات براساس صلاحیت ها ، ارزیابی هیات رییسه، تالیف کتاب و سایر عوامل تاثیر گذار بر جمع امتیازات کارشناسان
 • محاسبه میزان ارزش ریالی کارشناسان
 • ارجاع پرونده به کارشناس براساس ارزش ریال و میزان امتیازات کارشناسان به صورت اتوماتیک و دستی
 • مدیریت کاربران نرم افزار و صدور سطح دسترسی آن ها
 • امکان پشتیبان گیری از نرم افزار و بازگردانی آن
 • گزارش گیری از کلیه اطلاعات کارشناسان
 • گزارش گیری از اطلاعات پرونده ها در کانون
 • نمایش ریز امتیازات کارشناسان کانون
 • تهیه گزارشات متنوع بر اساس صلاحیتهای کارشناسان ، تالیفات ، مرخصی ، تخلفات ، تمدید پروانه ، سابقه ارکان ، حضور در هیات مدیره به دو صورت جمعی و تک کارشناس