برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در شرکت گاز استان قزوین

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در شرکت گاز  استان قزوین
در این جلسه که با حضور کارشناس شرکت و مسوول محترم it شرکت گاز  استان قزوین برگزار شد.سامانه میز خدمت الکترونیکی و نرم افزار تحت ویندوز میز خدمت به طور کامل معرفی شد و مسوول محترم انفورماتیک نقطه نظرات خود را در خصوص سامانه اعلام کردند.