برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی دراداره کل ورزش و جوانان استان قزوین

برگزاری جلسه دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی دراداره کل ورزش و جوانان استان قزوین
در این جلسه که با حضور کارشناس شرکت و مسوول محترم  انفورماتیک اداره ورزش و جوانان  استان قزوین برگزار شد.سامانه میز خدمت الکترونیکی و نرم افزار تحت ویندوز میز خدمت به طور کامل معرفی شد و در این خصوص مسوول محترم نقطه نظرات خود را بیان کردند.