برگزاری جلسه دمو نرم افزار میز خدمت الکترونیکی در شرکت گاز استان قزوین

برگزاری جلسه دمو نرم افزار میز خدمت الکترونیکی در شرکت گاز استان قزوین

در این جلسه که با حضور کارشناسان شرکت و مسوولین محترم شرکت گاز برگزار گردید.دموی سامانه میز خدمت الکترونیکی و نرم افزار تحت ویندوز میز خدمت الکترونیکی انجام شد.که حاضرین در جلسه نقطه نظرات خود را در خصوص ساما