برگزاری جلسه معرفی نرم افزار بانک اطلاعات کارشناسان صدا و سیمای استان قزوین

برگزاری جلسه معرفی نرم افزار بانک اطلاعات کارشناسان صدا و سیمای استان قزوین

برگزاری جلسه  طراحی نرم افزار بانک اطلاعات کارشناسان سازمان صدا و سیما که با حضور معاون پژوهش،برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای استان قزوین به همراه مسوولین محترم سازمان برگزار گردید.امکانات نرم افزار مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان  محترم سازمان نقطه نظرات خود را خصوص نرم افزار بانک اطلاعات کارشناسان بیان نمودند.