جلسه دموسامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

جلسه دموسامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

این جلسه با حضور مسوولین محترم میز خدمت الکترونیکی در واحد فناوری اطلاعات سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور برگزار گردید. و امکانات کامل سامانه میز خدمت الکترونیکی توضیح داده شد.و روند کار نرم افزار servise desk  و نحوه انجام آن در سازمان مورد بررسی قرار گرفت .در پایان جلسه مسوولین نقطه نظرات خود را در خصوص سامانه بیان کردند.