جلسه معرفی و دمو سامانه میز خدمت الکترونیکی در اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

برگزاری جلسه معرفی امکانات سامانه میز خدمت الکترونیکی در اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین
این جلسه که با حضور کارشناس شرکت و جمعی از مسوولین اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین برگزار گردید.امکانات کامل سامانه میز خدمت الکترونیکی و نرم افزار میز خدمت الکترونیکی به صورت کامل توضیح داده شد.و مسوولین نقطه نظرات خود را در این خصوص اعلام کردند.