ابلاغ مصوبه

جناب آقای…….

شهرداری محترم ………

موضوع تعیین مبالغ پرداختی به کارکنان شهرداری متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری

سلام علیکم

با احترام لایحه شماره …مورخه….در ارتباط با تععین مبالغ پرداختی به کارکنان شهرداری متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی مورخ 1394 شورای اسلامی مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده:به شهرداری .. اجازه داده میشود به منظور ارتقای عدالت هر پرداخت سطح معشیت و رفاه کارکنان  شهرداری و سازمان های وابسته،تا زمان تصویب آیین نامه اداری و استخدامی شهرداری ها،تفاوت پرداختی کارکنان دارای رابطه استخدامی با شهرداری … شامل:رسمی،پیمانی،مستخدم موقت و انجام کار معین را در چارچوب نظام هماهنگ پرداخت،معادل قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و از تاریخ … مبالغ را از محل صرفه جویی در هزینه های جاری به افراد مشمول پرداخت نماید.


ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل:

کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی بالاتر در

جدول حق شغل (موضوع بند 1 فصل اول بخشنامه شماره 14593/200مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مدیریت و

سرمایه انسانی رییس جمهور)ارتقا می یابد:

١  شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به ازای

هر شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۵ ارتقاء می یابند.

٢  شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی (سیکل)بوده

است، به ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۶

ارتقاء می یابند.

٣  شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دیپلم می باشد. به ازای هر پنج

سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ٧ ارتقاء می یابند.

۴ شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز می باشد. به ازای

هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ٨ ارتقاء می یابند.

۵  شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز می باشد. به

ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ١٠ ارتقاء

می یابند.

۶  شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز

می باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه

١١ ارتقاء می یابند.

٧  شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای یا همتراز می باشد،

به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ١٢ ارتقاء

می یابند.

٨  پزشکان متخصص و ھمچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای

یا ھمتراز می باشد، به ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی (ph.D) تخصصی

یک طبقه و حداکثر تا طبقه ١٣ ارتقاء می یابند.