ابلاغ مصوبه

جناب آقای…….

شهرداری محترم ………

موضوع تعیین مبالغ پرداختی به کارکنان شهرداری متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری

سلام علیکم

با احترام لایحه شماره …مورخه….در ارتباط با تععین مبالغ پرداختی به کارکنان شهرداری متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی مورخ 1394 شورای اسلامی مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده:به شهرداری .. اجازه داده میشود به منظور ارتقای عدالت هر پرداخت سطح معشیت و رفاه کارکنان  شهرداری و سازمان های وابسته،تا زمان تصویب آیین نامه اداری و استخدامی شهرداری ها،تفاوت پرداختی کارکنان دارای رابطه استخدامی با شهرداری … شامل:رسمی،پیمانی،مستخدم موقت و انجام کار معین را در چارچوب نظام هماهنگ پرداخت،معادل قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و از تاریخ … مبالغ را از محل صرفه جویی در هزینه های جاری به افراد مشمول پرداخت نماید.