دریافت تفاوت شمارنده های دیجیتالی و مانیتورینگ و دریافت گزارش آن در نرم افزار مدیریت جایگاه سوخت

دریافت تفاوت شمارنده های دیجیتالی و مانیتورینگ  و دریافت گزارش آن در جایگاه های سوخت

در این نرم افزار که منظوره مدیریت حسابها و فرآورده های جایگاه طراحی گردیده تا عملیات حساب هزینه ها و درآمد جایگاه و سایر موارد مدیریتی را انجام دهد.میتوان تفاوت شمارنده های دیجیتالی و مانیتورینگ را انجام داد و نهایتا گزارشات شمارنده های دیجیتالی و مانیتورینگ را نیز مشاهده کرد.