راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان قزوین

راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان قزوین

راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی که با حضور محترم ریاست سازمان جناب آقای مهندس یاری و معاونت مالی و پشتیبانی جنابآقای مهندس صابونی و سرکار خانم مهندس ابوترایی و کارشناسان شرکت انجام شد. تمامی آیتم های خواسته شده سازمان محترم انجام و در سامانه میز خدمت الکترونیکی قرار گرفت.در حال حاضر این سامانه با آدرس khedmat-qz.ir قابل مشاهده می باشد.