راه اندازی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر گرمدره

راه اندازی نرم افزار دبیر خانه و مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر گرمدره

در این جلسه که با حضور مسوول محترم انفورماتیک شهرداری گرمدره و مسوولین واحد دبیرخانه برگزار گردید،نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا  نصب و راه اندازی شد و در پایان تمامی امکانات نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا توضیح داده شد