سامانه شهروند یار شهرداری ها

سامانه الکترونیکی شهروند یار

خلاصه ویژگی
سامانه الکترونیکی شهروند یار یک سامانه به منظور الکترونیکی و مکانیزه کردن امور شهرداری برای شهروندان و ارائه خدمات سریعتر و بهتر شهرداری به شهروندان میباشد.
امکانات نرم افزار
مهمترین امکانات سامانه شهروندیار میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1- سامانه عوارض کسب و پیشه - مشاهده پرونده صنفی - جستجوی عوارض صنفی - صدور فیش عوارض صنفی - سوابق فیش های پرداختی -مشاهده تعرفه های عوارض صنفی 2- سامانه عوارض تابلو و تبلیغات -عوارض تابلو و تبلیغات - جستجووعوارض محاسبه تابلو و تبلیغات - رزرو تابلو و تبلیغات سطح شهر - مشاهده تعرفه های عوارض تابلو و تبلیغات 3- سامانه آرامستان ها و متوفیات - جستجو متوفا - تشکیل پرونده برای متوفا - جستجو خرید قبل
نیازمندی های سخت افزار