فرمول محاسبه اضافه کاری عادی (یک ساعت)پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته:

(پایه سنوات روزانه + حقوق روزانه)/7.33*1