فرمول محاسبه فوق العاده جذب کارشناسی و بالاتر از آن در شهرداری ها و سازمانهای وابسته

فرمول محاسبه اضافه کاری برای یک ساعت پرسنل کارمندی شهرداری ها و سازمانهای وابسته

فرمول محاسبه ماموریت کاری برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته

فرمول محاسبه حق ایثارگری کارگری برای پرسنل کارگری شهرداری ها و سازمانهای وابسته

فرمول محاسبه افزایش سنواتی برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته

فرمول محاسبه گروه تشویقی برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته

فرمول محاسبه تفاوت تطبیق برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته