فرمول محاسبه اضافه کاری برای یک ساعت پرسنل کارمندی شهرداری ها و سازمانهای وابسته

فرمول محاسبه اضافه کاری برای یک ساعت پرسنل کارمندی شهرداری ها و سازمانهای وابسته:

  • ترمیم حقوق + فوق العاده تعدیل+فوق العاده جذب+افزایش سنواتی+حقوق مبنا/160