فرمول ونحوه محاسبه افزایش سنواتی برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته

فرمول محاسبه افزایش سنواتی برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته

افزایش سنواتی : افزایش سنواتی سال قبل * در صد افزایش ضریب سنواتی با توجه به حقوق سال قبل