فرمول محاسبه تفاوت تطبیق برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته

 

تفاوت تطبیق : حداقل حقوق اعلامی سالیانه (حقوق مبنا +افزایش سنواتی+فوق العاده شغل +فوق العاده برجستگی)