فرمول محاسبه فوق العاده جذب کارشناسی و بالاتر از آن در شهرداری ها و سازمانهای وابسته

فرمول محاسبه فوق العاده جذب کارشناسی و بالاتر از آن در شهرداری ها و سازمانهای وابسته

 

فوق العاده جذب کارشناسی و بالاتر از آن :   78  *  حداقل حقوق اعلامی کارمندی /100