فرمول محاسبه گروه تشویقی برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته:

  • گروه تشویقی : تفاوت تطبیق گروه واقعی * تفاوت تطبیق گروه تشویقی