محاسبه فرمول حق اولاد کارگری برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته

محاسبه فرمول حق اولاد کارگری برای هر اولاد از پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته

    3*حداقل حقوق روزانه کارگری