نحوه مدیریت ضرایب سالیانه وفرمول نویسی در نرم افزار اداری و کارگزینی

 

نرم افزار اداری و کارگزینی مدیریت ضرایب سالیانه برای هرنوع استخدامی و هرپرسنل جهت انجام محاسبات را دارا میباشد،که برای هر  نوع استخدام پرسنل ضرایب جداگانه تعریف و با توجه به فرمول آن محاسبات  حقوق را انجام دهد.در خصوص فرمول نویسی نرم افزار اداری و کارگزینی، آیتم های احکام کارگزینی جهت تهیه متن قراردادکارگزینی وتعیین آیتمهای حقوقبه تفکیک سال و نوع استخدام انجام میشود. که کاربر سیستم میتواند در نرم افزار اداری و کارگزینی حقوق افراد شرکت یا سازمان را با توجه به ضوابط وزارت کارو اموراجتماعی و وزارت کشور تعیین کند.