اخبار شرکت راهبر رایان

جلسه دمو ومعرفی نرم افزار نوبت دهی کانون و کارشناسان دادگستری

جلسه دمو ومعرفی نرم افزار نوبت دهی کانون و کارشناسان دادگستری در این جلسه که با حضور افتخاری دکتر مظاهری ریاست کانون کارشناسان دادگستری کشوری و جناب […]

Read more

راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان قزوین

راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان قزوین راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی که با حضور محترم ریاست سازمان […]

Read more

نصب و را اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی (شهروند یار) در شهرداری الوند

نصب و را اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی (شهروند یار) در شهرداری الوند  این جلسه که با حضور شهردار محترم و ریاست محترم شورا و واحد […]

Read more

برگزاری جلسه معرفی سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان تعاونی روستایی کل کشور

برگزاری جلسه معرفی سامانه میز خدمت الکترونیکی در سازمان تعاونی روستایی کل کشور این جلسه که درمورخه 1397/11/29 در خصوص نرم افزار میز خدمت الکترونیکی و […]

Read more