شهرداری ها و سازمانهای وابسته

نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)

نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)     قابلیتهای نرم افزارمصوبات شورا: امکان تعریف چارت شورا. امکان تعریف انواع کمیسیون ها […]

Read more

امکانات نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)

نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا (سامانه تحت وب با شورا)       قابلیتهای نرم افزارمصوبات شورا: امکان تعریف چارت شورا. امکان تعریف انواع کمیسیون […]

Read more

قابلیتهای نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب باشورا

قابلیتهای سامانه باشورا : ارسال در خواست ارباب رجوع به شورا و مشاهده پاسخ درخواست پیگیری درخواست از طریق کد پیگیری و مشاهده سوابق درخواست    […]

Read more

برخی از امکانات نرم افزار جامع بانک اطلاعات و نوبت دهی کانون کارشناسان دادگستری

برخی از امکانات نرم افزار جامع کانون ثبت مشخصات کارشناسان کانون ثبت مشخصات پرونده های ارجاعی به کانون ثبت و محاسبه میزان امتیازات براساس صلاحیت ها […]

Read more