پیگیری و دریافت مطالبات شهرداری ها از بدهکاران

طراحی آیتم پیگیری مطالبات شهرداری ها در نرم افزار درآمد شهرداری ها به واحد در آمد شهرداری ها کمک میکند تا مطالبات خود را از بدهکاران دریافت نمایند بدین ترتیب در آمد شایانی از قبیل نرم افزار درآمد نصیب شهرداریها خواهد گردید.
به شهرداری ها توصیه می شود که نرم افزار را تهیه و مورد استفاده قرار دهند
و اطمینات حاصل میشود که در ماههای ابتدایی استفاده از آن هزینه خرید و تهیه نرم افزار به شهرداری ها باز خواهد گردانده شود.و سود بسیاری عاید شهرداری ها خواهد گردید.