در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت فوق العاده های زیر به شهرداران قابل‌پرداخت

درشهرداری ها قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا درصد فوق العاده ها به شرح زیر میباشد

‌‌در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت فوق العاده های زیر به شهرداران شهرداری ها  قابل‌پرداخت است:     الف – برای جذب نیروهای کارآمد و […]

Read more