سامانه الکترونیکی شهرداری ها

اضافه شدن بخشی از امکانات متوفیات در سامانه الکترونیکی شهرداریها

اضافه شدن بخشی از امکانات واحد متوفیات در سامانه الکترونیکی شهرداریها این فرم که در حال که اضافه شدن به سامانه الکترونیکی شهرداری ها می باشد […]

Read more

برخی از امکانات اصناف و پیشه وران در سامانه الکترونیکی شهرداری ها اضافه شد

بخشی از امکانات نرم افزار اصناف و پیشه وران در سامانه الکترونیکی شهرداری ها (شهروند یار)اضافه شد.

Read more

آماده سازی سامانه الکترونیکی شهرداری

آماده سازی سامانه الکترونیکی شهرداری با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی های اداری ، در شهرداری ها […]

Read more