سامانه الکترونیکی شورا

امکان مشاهده کمیسیون ها و کمیته ها و جلسات در سامانه الکترونیکی شورا

امکان مشاهده کمیسیون ها و کمیته ها و جلسات در سامانه میز خدمت الکترونیکی شورا

Read more