سامانه الکترونیکی

برخی از امکانات اصناف و پیشه وران در سامانه الکترونیکی شهرداری ها اضافه شد

بخشی از امکانات نرم افزار اصناف و پیشه وران در سامانه الکترونیکی شهرداری ها (شهروند یار)اضافه شد.

Read more

آماده سازی سامانه الکترونیکی شهرداری

آماده سازی سامانه الکترونیکی شهرداری با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی های اداری ، در شهرداری ها […]

Read more