سامانه میزخدمت الکترونیکی،

مراحل ثبت در خواست در سامانه میز خدمت الکترونیکی

مراحل ثبت در خواست در سامانه میز خدمت الکترونیکی در سامانه میز خدمت الکترونیکی در پنل مربوط به شهروندان فرم بسته های اظلاع رسانی قسمت های […]

Read more

آماده سازی سامانه میز خدمت الکترونیکی

با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی های اداری ، در ادارات و سازمانها نیاز به وجود سامانه […]

Read more