سامانه میز خدمت الکترونیکی،

اضافه شده بخش گزارشات در پنل مدیریت سامانه میز خدمت الکترونیکی

اضافه شده بخش گزارشات در پنل مدیریت سامانه میز خدمت الکترونیکی در این بخش انواع گزارشات از جمله :گزارشات تحلیلی و آماری ،درخواست های ارباب رجوع،خدمات […]

Read more

مراحل ثبت در خواست در سامانه میز خدمت الکترونیکی

مراحل ثبت در خواست در سامانه میز خدمت الکترونیکی در سامانه میز خدمت الکترونیکی در پنل مربوط به شهروندان فرم بسته های اظلاع رسانی قسمت های […]

Read more

آماده سازی سامانه میز خدمت الکترونیکی

با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی های اداری ، در ادارات و سازمانها نیاز به وجود سامانه […]

Read more