فرمول محاسبه ماموریت کاری برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته

فرمول محاسبه ماموریت کاری برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته

فرمول محاسبه ماموریت کاری برای پرسنل شهرداری ها و سازمانهای وابسته:(حقوق روزانه = به ازای هر روز)

Read more