فرمول نویسی در نرم افزار اداری و کارگزینی

نحوه مدیریت ضرایب سالیانه وفرمول نویسی در نرم افزار اداری و کارگزینی

  نرم افزار اداری و کارگزینی مدیریت ضرایب سالیانه برای هرنوع استخدامی و هرپرسنل جهت انجام محاسبات را دارا میباشد،که برای هر  نوع استخدام پرسنل ضرایب جداگانه […]

Read more