29 اردیبهشت 1397

قابلیتهای نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب باشورا

29 اردیبهشت 1397,
 0

قابلیتهای سامانه باشورا : ارسال در خواست ارباب رجوع به شورا و مشاهده پاسخ درخواست پیگیری درخواست از طریق کد پیگیری و مشاهده سوابق […]


This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.