افزایش فوق‌العاده جذب شهرداری‌ها و شهرداران
1399/10/21
انعقاد قرار داد سامانه خدمات غیر حضوری با کانون کارشناسان البرز
1399/10/21

شماره : .64018ت25342‌ه‍
‌تاریخ : 1381.12.14
‌وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
‌هیئت وزیران در جلسه مورخ 1381.8.15 بنا به پیشنهاد شماره 22021.1.3.34 مورخ1380.7.7‌وزارت کشور و به استناد تبصره (38) قانون بودجه اصلا حی سال 1343 کل کشورآیین‌نامه استخدامی کارکنان‌شهرداریهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور
‌فصل اول – کلیات
‌ماده 1- کلیه شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته مشمول مقررات این آیین‌نامه هستند.
‌تبصره – سازمانهای وابسته به شهرداری که به استناد مواد (84) و (111) قانون شهرداری -‌مصوب 1334-‌تشکیل شده یا می شوند و دارای شخصیت حقوقی و استقلا ل مالی بوده و بیش از پنجاه‌درصد(50%) سرمایه آنها‌توسط شهرداری تامین شده باشد در صورتیکه در اساسنامه آن‌ها آیین‌نامه استخدامی خاصی پیش بینی نشده باشد‌مشمول مقررات این آیین نامه هستند.
‌ماده 2- مستخدمان شهرداریها از نظر استخدامی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند: الف – مستخدم‌ثابت که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههای جدول حقوق
موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت – مصوب1370- و اصلا حات بعدی آن برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی بر اساس آیین نامه‌استخدامی شهرداری استخدام شده باشد.
ب – مستخدم رسمی که بر اساس قانون استخدام کشوری مصوب 1345- و اصلا حات بعدی آن درشهرداری‌استخدام شده است.
پ – مستخدم موقت که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری درمی‌آید.
‌مقررات استخدامی این قبیل مستخدمان و تغییرات بعدی آن توسط وزارت کشور تهیه و با موافقت سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا خواهد شد.
ت – کارگران شهرداری که مشمول قانون کار مصوب 1369 و اصلا حات بعدی آن هستند.
‌تبصره – ‌مشاغل کارگری در شهرداری بنا به پیشنهاد هر یک از شهرداریها و تایید وزارت کشور و سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص می شوند .
‌ماده 3 – ‌مستخدمان رسمی در صورت درخواست و مستخدمان ثابت موضوع بندهای (‌الف) و(ب) ماده (2)‌این آیین نامه مشمول مقررات این آیین نامه هستند.
‌ماده 4 – ‌سازمان تفصیلی و ایجاد یا حذف پستهای سازمانی در کلیه شهرداریها بارعایت تبصره ماده (112)‌قانون استخدام کشوری مشمول ماده (54) قانون شهرداری و اصلاحیه آن است.
‌ماده 5 – ‌در مورد استخدام اتباع بیگانه در شهرداری بر اساس قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و‌موسسات دولتی عمل خواهد شد.
‌ماده 6 – ‌به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه شورای اداری و استخدامی شهرداری که در این آیین‌نامه شورا نامیده می شود در هر یک از استانهای کشور و
همچنین در شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر‌تشکیل می‌گردد.
‌ماده 7 – ‌اعضای شورای شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر به شرح زیر تعیین می‌شوند: الف شهردار و‌در غیاب او معاون مالی و اداری شهرداری (‌رییس شورا).
ب – ‌نماینده وزارت کشور (‌سازمان شهرداریهای کشور).
پ – ‌دو نفر از مدیران یا کارشناسان خبره و مطلع به انتخاب شهردار .
ت – ‌مدیر کل امور شهرداریهای وزارت کشور.
‌ماده 8 – ‌شورای هر استان که بر حسن اجرای این آیین نامه در شهرهای زیر پانصدهزار نفر آن استان نظارت می‌کند از افراد زیر تشکیل می شود :
‌الف – معاون عمرانی استانداری (‌رییس شورا)
ب – شهردار شهر مرکز استان .
پ – مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری.
ت – یک نفر از کارشناسان خبره و ذی صلا ح در امور استخدامی شهرداریها به پیشنهادرییس شورا و تایید‌استاندار.
ث – شهردار شهری که مسایل مربوط به شهرداری مورد تصدی وی در شورا مطرح می شود.
‌تبصره – ‌دبیرخانه شورا در دفتر امور شهری و روستایی استانداری مستقر می شود.
‌ماده 9 – ‌شوراها علا وه بر وظایف مقرر در این آیین نامه به عنوان کارگروه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل‌موضوع ماده (21) آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویب نامه‌شماره.57350‌ت473ه مورخ 1370.11.8 در شهرداریها وظیفه نظارت بر حسن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل‌و رسیدگی به اعتراضات استخدامی مستخدمان ثابت شهرداری را نیز بر عهده دارد.
‌تبصره – ‌جلسات شورا با حضور حداقل سه چهارم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات باحداقل سه رای‌مثبت دارای اعتبار است.
‌ماده 10 – ‌حق الجلسه اعضای شورا به ازای هر جلسه یک چهلم حقوق و مزایای مستخدمان شهرداری مرکز‌استان تعیین می شود که از محل اعتبارات شهرداری ذی ربط قابل پرداخت است.

‌فصل دوم – ورود به خدمت
‌ماده 11 – ‌داوطلبان استخدام در شهرداری باید دارای شرایط زیر باشند:
‌الف – تابعیت جمهوری اسلا می ایران.
ب – حداقل هجده و حداکثر سی و پنج سال تمام سن در ورود.
پ – انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم.
ت – اعتقاد به مبانی جمهوری اسلا می ایران و قانون اساسی آن.
ث – تدین وعاملیت به احکام اسلا م یا پیروی یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده درقانون اساسی جمهوری‌اسلا می ایران.
ج – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
چ – داشتن دیپلم کامل متوسطه.
ح – عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی.
خ – داشتن توانایی جسمی برای انجام کاری که داوطلب استخدام آن است.
‌د – عدم تجاهر به فسق و داشتن شایستگی اخلا قی لا زم و حسن سابقه.
‌تبصره 1 – ‌شهرداری می تواند برای پست‌های بلا تصدی سازمانی در مشاغل تخصصی با تصویب شورا‌داوطلبان را تا سن چهل سالگی استخدام نماید.
‌تبصره 2 – فهرست مشاغل تخصصی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی‌کشور در شهرداریها اجرا خواهد شد.
‌تبصره 3 – ‌برای تصدی بعضی از پستهای سازمانی، شهرداری می تواند با تصویب شورا داوطلبان استخدام را‌با داشتن گواهینامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی استخدام
نماید.
‌تبصره 4 – ‌کسانی که مجددا به استخدام شهرداری در می آیند مشمول محدودیت حداکثرسن موضوع بند(ب) این ماده نخواهند بود مشروط بر اینکه سن آنها پس از کسر مدت خدمت در شهرداری از حداکثر سن مقرر‌تجاور ننماید.
‌تبصره 5 – ‌شهرداری می تواند با انعقاد قراردادهای خاص از خدمات مشاوره ای افراد متخصص یا مهندسان‌مشاور با پیشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حق
الزحمه مناسبی به این افراد پرداخت نماید، ولی در‌خصوص انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور خارجی علاوه بر موافقت شورا، مراتب باید به تایید وزیر کشور نیز برسد.
‌ماده 12 – ‌استخدام برای تصدی پست‌های سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه به عمل می آید.
‌تبصره – ‌برگزاری امتحان و مسابقه در شهرداریها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور‌تهیه و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید.
‌ماده 13 – ‌شهرداریها مکلفند در صورت داشتن اعتبار لا زم در بودجه مصوب، نیروی انسانی مورد نیاز خود را‌برای تصدی پستهای سازمانی از بین داوطلبان واجد شرایط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذی صلا ح و‌موافقت وزارت کشور تامین نمایند.
‌ماده 14 – ‌افرادی که در تاریخ ابلا غ این آیین نامه به صورت غیر ثابت در استخدام شهرداریها و سازمانهای‌وابسته هستند و در مشاغل کارمندی انجام وظیفه می نمایند، در
صورت وجود پست بلا تصدی و داشتن شرایط‌احراز شغل مورد نظر و حداقل سه سال سابقه خدمت متوالی، در صورتی که خدمت آنها ادامه داشته باشد با‌تصویب شورا از شرط مسابقه موضوع این ماده معاف هستند.
‌ماده 15 – ‌شهردارانی که بعد از تاریخ 1357.11.22 به سمت شهردار منصوب شده باشند و خدمت آن‌ها‌خاتمه یافته باشد با رعایت ماده (11) این آیین نامه و دارا بودن
شرایط زیر از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و‌می توانند در یکی از شهرداریهای کشور استخدام شوند.
‌الف – خدمت آنها به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت (‌چهار سال) خاتمه یافته باشد.
ب – حداقل دو سال سابقه خدمت متوالی یا چهار سال سابقه خدمت متناوب در سمت شهردار داشته باشند.
پ – در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی، دارای حکم قطعی برائت از مراجع ذی صلا ح باشند.
ت – حداکثر تا مدت یک سال از تاریخ خاتمه خدمت در خواست استخدام خود را با رعایت سایر بندهای این‌ماده به یکی از شهرداریهای کشور یا سازمانهای وابسته تسلیم
نمایند.
‌تبصره 1- ‌این گونه افراد در صورت رعایت بندهای (‌الف)، (ب) و (پ) این ماده و موافقت هسته گزینش از‌خدمت دوره آزمایشی موضوع ماده (18) این آیین نامه معاف
هستند.
‌تبصره 2 – ‌شهردارانی که بر اساس ماده (73) قانون تشکیلا ت و انتخابات شوراهای اسلا می کشور و انتخاب‌شهرداران مصوب 1375 از کار برکنار شده اند می توانند، طی
مدت یک سال با تایید شورا برای یکی از پستهای بلا‌تصدی به استخدام شهرداری مربوط یا سایر شهرداری‌های کشور در آیند.
‌تبصره 3 – ‌شهردارانی که قبلا خاتمه خدمت یافته اند و از خاتمه خدمت آنها بیش ازیک سال می‌گذرد می‌توانند با رعایت سایر بندهای این ماده تا مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین نامه درخواست استخدام خود را‌به آخرین شهرداری مربوط یا شهرداریهای کشور تسلیم نمایند.
‌تبصره 4 – ‌در صورت عدم وجود پست سازمانی مناسب در شهرداریها، وزارت کشور می تواند به پیشنهاد‌شهرداری متقاضی استخدام، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ایجاد پست با نام مطابق با‌مدرک تحصیلی متقاضی تحت یکی از عناوین کارشناس، کاردان وکمک‌کارشناس اقدام نماید.
‌ماده 16 – ‌شهرداریها مکلفند کارگران مورد نیاز خود را که در تشکیلا ت مصوب به عنوان کارگر ثابت شناخته‌شده اند در صورت داشتن اعتبار لا زم در بودجه مصوب برای
تصدی پست‌های سازمانی، پس از اخذ مجوز‌استخدام و موافقت از وزارت کشور و تایید کمیته طبقه بندی مشاغل کارگری استان با رعایت مقررات قانون کار از‌بین داوطلبان واجد شرایط استخدام نمایند.
‌ماده 17 – ‌جانبازانی که در تاریخ ابلا غ این آیین نامه به صورت غیر ثابت برای مشاغل کارمندی در استخدام‌شهرداری یا سازمانهای وابسته باشند با رعایت قانون تسهیلا ت استخدامی، اجتماعی جانبازان مصوب 1374 و با‌تصویب شورا از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند .
‌ماده 18 – ‌داوطلبان استخدام که در امتحان یا مسابقه ورودی پذیرفته شده اند یک دوره آزمایشی‌را طی می‌نمایند که مدت آن حداقل شش ماه و حداکثر دو سال است، هر گاه وضع خدمت و رفتار آنها در دوره خدمت‌آزمایشی رضایت بخش باشد حکم قطعی استخدام آنها پس از تایید هسته گزینش ذی ربط به عنوان مستخدم ثابت‌صادر می شود و مدت خدمت آزمایشی جزء سابقه خدمت آنها محسوب می‌شود.
‌تبصره 1 – ‌در صورت عدم اعلا م نظر هسته گزینش ظرف مدت تعیین شده حکم استخدام قطعی مستخدمان‌آزمایشی صادر می شود.
‌تبصره 2 – ‌افراد مشمول این ماده در طی دوره خدمت آزمایشی در حکم مستخدم ثابت محسوب و از حقوق،‌فوق العاده شغل و سایر مزایای پست مورد تصدی در گروه ورودی برخوردار می شوند.
‌تبصره 3- ‌به خدمت افرادی که حداکثر تا پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقا در پست مورد نظر تشخیص داده‌نشوند خاتمه داده می شود. ‌به این قبیل افراد حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده و کسور بازنشستگی کسر شده پرداخت‌می‌شود.
‌ماده 19 – ‌هر گاه مستخدمان رسمی و ثابت شهرداری و سازمانهای وابسته از خدمت در شهرداری یا‌سازمانهای وابسته استعفا نمایند، استخدام مجدد آنها با موافقت شورا و رعایت سایر مقررات این آیین نامه پس از‌اعلا م نظر هسته گزینش امکان پذیر است و این گونه مستخدمان از طی دوره آزمایشی معاف هستند.
‌ماده 20 – ‌صدور احکام استخدامی مستخدمان ثابت شهرداریها (‌به جز شهرداری تهران) در بدو ورود به‌خدمت از لحاظ انطباق با مقررات این آیین نامه موکول به تایید زارت کشور است.
‌ماده 21 – ‌شهرداری موظف است سالا نه شایستگی و استعداد مستخدمان رسمی ثابت خود را بر اساس‌ضوابط ارزشیابی کارکنان دولت مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی آنها منعکس نماید. ‌این سنجش طوری صورت می گیرد که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای احراز گروه و پستهای‌بالا تر یا لزوم گذراندن دوره کارآموزی جدید باشد.

‌فصل سوم – حقوق و مزایا
‌ماده 22 – حقوق مبنای مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته برابر عدد‌مبنای حقوق مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت  کارکنان دولت و اصلا حات بعدی آن با اعمال‌ضرایب ریالی مصوب سالا نه تعیین می شود.
‌ماده 23 – ‌تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آیین نامه به گروههای ورودی بر مبنای جدول تخصیص‌مشاغل مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام  هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلا حات‌بعدی آن است..
‌تبصره 1 – تغییرات و اصلا حات در گروههای موضوع این ماده و تخصیص گروه ورودی به مستخدمانی که‌مشاغل آنها از پیچیدگی و حساسیت برخوردار و مستلزم دارا بودن مهارتهای خاص و فوق العاده است به پیشنهاد‌وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اجرا در می‌آید.
‌تبصره 2 – انتصاب مستخدمان شهرداری و سازمانهای وابسته در غیر رسته مربوط مستخدم ممنوع است ولی‌در صورت نیاز و داشتن شرایط احراز شغل پیشنهادی می توان با رضایت مستخدم و موافقت شورا او را در رسته‌دیگر منصوب نمود.
‌ماده 24- ‌حقوق مستخدمان در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنها در سال قبل به شرح زیر تعیین می‌شود:

(‌ضریب افزایش سنواتی +1) حقوق سال قبل = حقوق هرسال
ماده 25_ سوابق خدمت کارگران شهرداری به‌لحاظ تجربی برای تصدی مشاغل کارمندی قابل احتساب نیست.‌ولی در صورت ارایه مدارک مستند موضوع ماده (14) طرح طبقه بندی مشاغل و اصلا حات بعدی آن سوابق‌خدمت آنها پس از تایید شورا از لحاظ تجربه و احراز مشاغل کارمندی قابل احتساب است.
‌تبصره – کارگرانی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالا تر شوند هنگام استخدام کارمندی سوابق خدمت‌مشابه یا مرتبط آنها در شهرداری از لحاظ تعیین گروه بر اساس آخرین مدرک تحصیلی و با تایید شورا قابل احتساب‌است.
‌ماده 26 – شهرداری می تواند به مستخدمان مشمول این آیین نامه که خدمت آنها رضایت‌بخش باشد و‌مستخدمانی که خدمات برجسته انجام داده باشند به شرط دارا بودن
شایستگی براساس ماده (21) این آیین نامه،‌علا وه بر فوق العاده شغل گروه مربوط، افزایش فوق العاده شغل به میزان حداکثر بیست درصد عدد مبنای گروه‌مربوط را بپردازد ولی به هر حال فوق العاده شغل یادشده نباید از یکصدوپنجاه درصد (150%) حقوق مبنای‌مستخدم تجاوز نماید .
‌تبصره – ‌میزان افزایش فوق العاده شغل موضوع این ماده و مصادیق خدمات برجسته به پیشنهاد شهردار و‌تایید شورا تعیین می شود.
‌ماده 27 – کسانی که به خدمت ثابت شهرداری پذیرفته می شوند در اولین طبقه گروه مربوط قرار می‌گیرند و‌چنان چه دارای سابقه خدمت دولتی یا خدمت در شهرداری یاسازمانهای وابسته باشند به ازای هر سال خدمت، از‌ضریب افزایش سنواتی به میزان سه  درصد (3% ) برخوردار می‌شوند و مدت خدمت وظیفه عمومی آنها نیز جزء‌سابقه خدمت شان محسوب می شود.
‌ماده 28 – ‌جدول و نحوه ارتقای گروه مستخدمان با در نظر گرفتن ارزش کار، میزان مسوولیتها، اهمیت وظایف،‌ سوابق تجربی، تحصیلا ت و ارزشیابی شاغلا ن تعیین می شود.
‌تبصره 1 – ‌حقوق مستخدمانی که ارتقای گروه می یابند بر اساس عدد مبنا در گروه  جدید به اضافه مجموع‌افزایشهای سنواتی در گروه قبل تعیین می شود.
‌تبصره 2 – ‌ارتقای گروه مستخدمانی که سقف رشته شغلی مورد تصدی آنها اجازه استفاده از گروه تعیین شده‌جهت مدرک تحصیلی آنها را نمی دهد منوط به انتصاب آنها به مشاغل دیگر است.
‌ماده 29 – ‌شهرداری می تواند در صورت وجود شرایط زیر مستخدم را به گروههای بالا تر ارتقا دهد:
‌الف – در گروه جدید پست سازمانی بلا تصدی وجود داشته باشد یا بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل به سبب‌احراز شرایط تحصیلی یا تجربی مقرر در طرح، در طبقه شغلی که در گروه بالا تر است قرار گیرد.
ب – مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانی نموده باشد.
‌تبصره – ‌حقوق و امتیازات مربوط به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ‌پرداخت کارکنان دولت در مورد مستخدمان ایثارگر شهرداری نیز اعمال می شود.
‌ماده 30 – ‌شهرداری می تواند با تصویب شورا به مستخدمان خود یک الی دو گروه تشویقی موضوع مفاد تبصره(4) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و
اصلا حات بعدی آن علا وه بر گروه استحقاقی آنها اعطا‌نماید.
‌ماده 31 – ‌مستخدمانی که به لحاظ تغییر شغل در گروه پایین تر از گروه استحقاقی خود قرار می گیرند مابه‌التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع
افزایشهای سنواتی قبلی را دریافت می نمایند و هر‌گونه افزایشهای بعدی در حقوق مبنای این مستخدمان در گروه جدید و افزایش ناشی از ارتقای گروه بعدی تا استهلاک
کامل از مابه التفاوت یادشده کسر می شود.
‌ماده 32 – ‌وزارت کشور موظف است بر اساس اهمیت وظایف، مسوولیتها، شرایط احراز، مدرک تحصیلی،‌تجربه و سایر شرایط موثر، کلیه مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته را طبقه بندی و ارزیابی نماید و پس از تایید‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یکی از گروه های جدول حقوق و ضوابط پرداخت فوق‌العاده شغل‌تخصیص دهد.
‌هر نوع اصلا ح در طرح طبقه بندی مشاغل بنا به پیشنهاد وزارت کشور و پس از موافقت سازمان یادشده قابل‌اجرا است.
‌تبصره – ‌تعیین حقوق فعلی مستخدمان شهرداری مشمول این آیین نامه بر اساس آیین نامه ای که از طرف‌وزارت کشور تنظیم و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
می رسد به عمل می‌آید ولی در هیچ مورد با‌اجرای این تبصره از حقوق مستخدم در حین تطبیق، رقمی کسر نمی‌شود.
‌ماده 33 – ‌مادام که طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط تغییر گروه و جدول فوق العاده شغل مستخدمان ثابت و‌رسمی شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب مراجع مربوط نرسیده است، طرح طبقه‌بندی مشاغل و‌جداول فوق العاده شغل و تغییر گروه مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ‌پرداخت و اصلا حات بعدی آن در مورد مستخدمان رسمی و ثابت شهرداریها قابل اجرا است.
‌ماده 34 – ‌انتصاب مستخدمان به پستهای سازمانی که شرایط احراز آن را طبق شرح شغل مربوط ندارند ممنوع‌است.
‌تبصره 1 – ‌چنانچه برای تصدی یکی از پستهای سازمانی یا معاونت در شهرداریهایی که دارای یک معاون‌هستند مستخدم واجد شرایط در شهرداریها نباشد، شهرداری می تواند از وجود مستخدمان واجد شرایط احراز‌طرح طبقه بندی مشاغل از سایر وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته‌به عنوان مامور استفاده نماید.
‌تبصره 2 – ‌شهرداری می تواند با رعایت مقررات این آیین نامه در شهرداریهایی که دارای یک معاون است‌فردی را که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی عمران و شهرسازی است از طریق امتحان یا مسابقه پس از طرح‌موضوع در شورا و طی مراحل گزینش در پست معاون شهردار به استخدام ثابت شهرداری در آورد.
‌تبصره 3 – در صورت استفاده شهرداری از مستخدمان وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول‌قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته به‌عنوان مامور و انتصاب آنها به یکی از پستهای ثابت سازمانی (‌با تصویب شورا) براساس آیین نامه ماموریت‌ مستخدمان شمول قانون استخدام کشوری و اصلا حات بعدی آن و سایر مقررات مربوط عمل می شود.
‌تبصره 4- در اجرای مفاد ماده (79) قانون شهرداری ذی حساب دوم شهرداری یا قائم‌مقام او از بین‌مستخدمان ثابت و رسمی واجد شرایط شهرداری انتخاب و بنا به پیشنهاد شهردار و تایید شورا منصوب می شود.
‌ماده 35 – ‌مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سازمانهای وابسته بر اساس پست مورد تصدی از فوق‌العاده‌شغل مربوط بر مبنای طرح طبقه بندی مشاغل و جدول فوق العاده شغل برخوردار می‌شوند.
‌تبصره 1 – فوق‌العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره (1)  ماده (4)‌ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را بر عهده دارند علا وه برفوق العاده شغل موضوع این ماده و اصلا‌حات بعدی آن بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل افزایش است.
‌تبصره 2- فوق العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی شهرداریها موضوع تبصره (2)‌ ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را بر عهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط و اصلا‌حات بعدی آن بر اساس پیشنهاد وزارت کشور وتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزایش است.
‌تبصره 3 – ‌عناوین مشاغل مدیریت و سرپرستی با توجه به تشکیلا ت مصوب به پیشنهاد شهرداری مربوط‌توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق همترازی تعیین میشود.
‌تبصره 4 – ‌شهرداری می تواند سالا نه به کارکنانی که در افزایش درآمدهای کوششی و وصول آنها مازاد بر‌بودجه مصوب سعی و تلا ش نموده اند با تشخیص شهردار فوق العاده های تحت عنوان حق وصول برای یک بار در‌سال به میزان یک درصد مازاد درآمد کوششی که وصول شده برای کارکنان ذی ربط پرداخت نماید مشروط بر اینکه‌حداکثر از دو برابرحقوق و فوق العاده شغل ماهانه مستخدم در یک سال تجاوز ننماید.
‌ماده 36 – ‌هرگونه مصوبه ، دستورالعمل، بخشنامه، آیین نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان‌مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شده یا می‌شود در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته که مشمول تبصره ماده (1) این آیین نامه هستند‌با تامین اعتبارلا زم در بودجه شهرداریها به اجرا در می‌آید.
‌ماده 37 – ‌شهرداری می تواند علا وه بر عیدی و پاداش سالا نه در صورت وجود اعتبار به هر یک از مستخدمان‌معادل یک ماه حقوق و فوق العاده شغل در پایان هر سال به
عنوان حق تلا ش به تناسب مدتی که مستخدم در آن سال‌تصدی پستی را بر عهده داشته است پرداخت نماید.
‌ماده 38 – ‌جدول یا ضوابط پرداخت فوق العاده جذب و کارانه کارکنان شهرداری بر اساس مقررات و مصوبات‌مورد عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلا حات بعدی آن به علا وه‌بیست تعیین و برقرار می شود.
تبصره فوق العاده جذب مدیران و سرپرستان و کارشناسان شهرداری بر مبنای ارقام فوق‌العاده‌های مستخدمان‌مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر اساس
همترازی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌کشور انجام پذیرفته به مرحله اجرا در می آید.

‌فصل چهارم – آموزش
‌ماده 39 – وزارت کشور مکلف است در اجرای ماده (62) قانون شهرداری و به منظور بالا بردن سطح‌معلومات فنی و تخصصی کارکنان مورد نیاز شهرداریها زمینه های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت داوطلبان‌استخدام و شاغلا ن را به طرق مقتضی و عنداللزوم با ایجاد مراکز آموزشی فراهم آورد.
‌تبصره 1- مادام که وزارت کشور در اجرای این ماده زمینه آموزش مستخدمان شهرداریها را به طرق مقتضی‌فراهم ننموده است استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور می توانند با هماهنگی وزارت کشور زمینه آموزشهای لا‌زم را در محل فراهم نمایند.
‌تبصره 2 – ‌ضوابط اعطای امتیاز شرکت در دوره های آموزشی اعم از کوتاه مدت و بلند مدت همانند ضوابط‌آموزشی کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری تعیین می شود.

‌فصل پنجم – رفاه
‌ماده 40 – مستخدمان شهرداری سالی یک ماه به تناسب مدت خدمت حق استفاده از مرخصی با حقوق و‌فوق العاده های مربوط را دارند.
‌ماده 41 – ‌مستخدمان شهرداری در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت باشند از مرخصی‌استعلا جی استفاده می نمایند.
‌تبصره- جز در مورد بیماریهای صعب العلا ج حداکثر استفاده از مرخصی استعلا جی چهارماه در سال است.
‌ماده 42 – ‌مستخدم می تواند با موافقت شهرداری از مرخصی بدون حقوق استفاده کند، محفوظ ماندن پست‌سازمانی مستخدم رسمی و ثابت در مدتی که از مرخصی بدون حقوق بیش از سه ماه در هرسال استفاده می نماید‌الزامی نیست در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدم یادشده‌موجود نباشد وی به حال آماده به خدمت در می آید.
‌تبصره 1- حداکثر مدتی که مستخدم شهرداری در طول خدمت خود می تواند از مرخصی بدون حقوق‌استفاده کند سه سال است ولی برای ادامه تحصیلا ت عالی تخصصی در رشته مورد نیاز شهرداری این مرخصی با‌تصویب شورا حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید است.
‌تبصره 2 – ‌مستخدمانی که در حال مرخصی بدون حقوق هستند می توانند کماکان از مزایای بیمه عمر طبق‌ضوابط استفاده نماید.
‌تبصره 3 – ‌مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمی شود.
‌ماده 43- استفاده از مرخصیهای موضوع مواد (27) و (28) و (29) و تبصره های مربوط براساس آیین نامه‌مورد عمل درباره مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام  کشوری انجام می‌شود.
‌ماده 44- شهرداری موظف است به طرق مقتضی در تامین بهداشت و درمان مستخدمان خود و ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان وایجاد محیط مناسب کار و کمک به امور تعاونی در زمینه های مصرف، مسکن ، قرض‌الحسنه و نظایر آن که بر اساس مقررات رفاهی سازمانهای دولتی و وابسته به دولت نظیر قانون نحوه ایجاد تسهیلا ت‌رفاهی برای کارکنان دولت –
مصوب 1367- تهیه و به تصویب می رسد اقدام و مساعی لا زم را به عمل آورد.
‌ماده 45- چنانچه مستخدم فوت شود و مرخصی استحقاقی ذخیره شده داشته باشد حقوق و فوق العاده شغل‌و فوق العاده های مستمر او بابت مرخصیهای ذخیره شده به وراث قانونی وی پرداخت می شود.

‌فصل ششم – بازنشستگی
‌ماده 46 – ‌مستخدمان ثابت شهرداری تهران از نظر بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان‌شهرداری موضوع ماده (58) اصلا حی قانون شهرداری مصوب 1345 هستند.
‌ماده 47 – ‌مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها – به جز شهرداری تهران از نظربازنشستگی تابع صندوق‌بازنشستگی و وظیفه مستخدمان شهرداریها در سازمان بازنشستگی
کشوری هستند و از نظر بازنشستگی و کسور‌پرداخت شده تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مشمولا ن قانون استخدام کشوری و اصلا حات بعدی آن هستند.
‌ماده 48 – ‌شهرداری مکلف است از تاریخ تطبیق وضع مستخدمان خود با این آیین نامه هر ماه مطابق مقررات‌قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کسورات قانونی بازنشستگی مستخدم را کسر‌نموده و پس از افزودن سهم شهرداری با توجه به قوانین یادشده مجموع آن را به صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط‌پرداخت نماید.
‌تبصره 1 – ‌وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و شهرداری به حساب مخصوص در یکی از بانکهای دولتی که‌از طرف سازمان بازنشستگی معرفی می شود واریز می گردد.
‌تبصره 2 – ‌کسور بازنشستگی مستخدمان آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق گروه وافزایشهای سنواتی‌احتساب و از حقوق ماهانه آنان کسر می شود.
‌ماده 49 – ‌شهرداری مکلف است اولین حقوق ماهانه کسانی که دوره آزمایشی را گذارنده و به استخدام قطعی‌شهرداری پذیرفته می شوند و هر نوع تفاوت یک ماهه حقوق حاصل از افزایش سنواتی و ارتقای گروه مستخدمان را‌به حساب صندوق بازنشستگی واریز نماید.
‌ماده 50 – ‌مستخدمان شهرداری می توانند با داشتن شرایط زیر تقاضای بازنشستگینمایند و شهرداری مخیر‌به قبول آن است :
‌الف – داشتن شصت (60) سال سن.
ب – داشتن بیست و پنج (25) سال سابقه خدمت و پنجاه (50) سال سن.
‌تبصره 1 – ‌هر گاه مستخدمان مشمول این آیین نامه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی یا بعد از آن فوت شوند از‌تاریخ فوت، بازنشسته محسوب و تمامی حقوق بازنشستگی و اصلاحات بعدی آن به وراث قانونی آنها پرداخت می‌شود.
‌تبصره 2- مستخدمان شهرداری در هر حال مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دردستگاههای دولتی -‌ مصوب 1366 و اصلا حات بعدی آن و قوانین مربوط به اصلا ح مقررات بازنشستگی و وظیفه هستند .
‌ماده 51 – ‌شهرداری موظف است قبل از تاریخ بازنشستگی در صورت استحقاق مستخدم و بنا به درخواست‌او حداکثر چهار ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده شغل وسایر مزایای مربوط به وی اعطا نماید و در هر‌حال تاریخ پایان این مرخصی باید طوری تعیین شود که سن مستخدم از شصت و پنج (65) سال تمام تجاوز ننماید.
‌ماده 52 – ‌حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمان شهرداری عبارت است از‌معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنها که ملا ک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مشروط بر آنکه‌حقوق بازنشستگی آنها از بالا ترین حقوق بازنشستگی مقرر در قوانین و مقررات مربوط تجاوز ننماید.
‌ماده 53 – ‌شهرداری می تواند مستخدمان رسمی و ثابت خود را که دارای سی سال سابقه خدمت با هر قدر سن‌باشند بازنشسته نماید.
‌ماده 54 – ‌شهرداری مکلف است کلیه مستخدمانی که شصت و پنج سال تمام سن دارند رابازنشسته نماید.
‌ماده 55 – ‌سوابق خدمت تمام وقت مستخدمان ثابت در شهرداریها و سازمانهای وابسته ، وزارتخانه ها،‌ موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و سمت شهردار درصورت انتقال کسور یا حق بیمه برابر‌مقررات قانونی یا تقبل پرداخت آن به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط بر اساس مقررات مربوط از نظر افزایش سنواتی‌و بازنشستگی جزء سنوات خدمت آنها محسوب می‌شود.
‌تبصره 1 – ‌ماخذ پرداخت کسور برای سوابق خدمت در شهرداریها و سازمانهای وابسته که کسور یا حق بیمه آن‌منتقل یا پرداخت نشده است مطابق مقررات قانون استخدام کشوری وقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت‌تعیین و سهم شهرداری با توجه به ماده (48) این آیین نامه پرداخت می شود.
‌تبصره 2- ماخذ پرداخت کسور برای سوابق خدمت خارج از شهرداریها و سازمانهای وابسته که کسور یا حق‌بیمه آن انتقال نیافته است بر مبنای بیست و یک درصد (21%) اولین حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر مزایای مشمول‌کسور بازنشستگی مستخدم ثابت در شهرداری و اصلا حات بعدی آن تعیین می شود که توسط مستخدم پرداخت‌خواهد شد.
‌تبصره 3- چنانچه مستخدمان سازمانهای وابسته به شهرداریها که به استناد اساسنامه آن سازمان مشمول این‌آیین نامه نیستند بر اساس مقررات مربوط به استخدام شهرداریها
در آیند سوابق خدمت تمام وقت آنها مشمول این‌ماده است.
‌ماده 56 – ‌کسور متعلق در اجرای تبصره های (1) و (2) و (3) ماده (55) این آیین نامه از طرف شهرداری به‌طور یکجا و از طرف مستخدم در یکصد و بیست قسط ماهانه به صندوق بازنشستگی پرداخت می شود مشروط بر‌اینکه در مورد مستخدمان شاغل مجموع پرداختی مستخدم بابت بدهی کسور بازنشستگی سنوات خدمت گذشته و‌کسور بازنشستگی جاری از یک چهارم مجموع حقوق و فوق العاده شغل و در مورد بازنشستگان و وظیفه بگیران از‌یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه تجاوز نکند در صورتی که از این مقدار تجاوزکند به همین میزان به تعداد‌اقساط ماهانه او اضافه می شود.
‌ماده 57 – ‌سابقه خدمت مستخدمان مشمول ماده (55) این آیین نامه از نظر بازنشستگی و وظیفه در صورتی‌جزء خدمت رسمی آنها محسوب می شود که به موجب احکام صادر شده به صورت تمام وقت یا با دریافت حقوق‌از شهرداریها وسازمانهای وابسته یا یکی ازوزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده باشد.
‌تبصره – ‌سوابق خدمت کسانی که در تاریخ تصویب این آیین نامه به عنوان کارمند ثابت با مقررات استخدامی‌تطبیق شده اند از لحاظ افزایش سنواتی و بازنشستگی قابل احتساب است مشروط بر اینکه سوابق یادشده منطبق با‌لیستهای حقوق و مدارکی که مبین انجام خدمت آنها در مشاغل اداری شهرداری است به تایید شورا رسیده باشد.
‌ماده 58 – ‌مدت خدمت وظیفه مستخدمان ثابت جزء سابقه آنان محسوب می شود مشروط براینکه مستخدم‌کسور بازنشستگی سهم خود را طبق تبصره های (1) و (2) و (3) ماده (55)
حسب مورد و ماده (56) این آیین نامه‌پرداخت نمایند که در این صورت شهرداری نیزموظف به پرداخت سهم خود حسب مورد در مدت مقرر است.
‌ماده 59 – ‌مستخدمان رسمی مشمول ماده (144) قانون استخدام کشوری در صورت تمایل میتوانند به‌استناد تبصره (3) ماده یادشده مشمول این آیین نامه شوند و شهرداری موظف است درخواست آنها را به سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید تا سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به واریز کسور مربوط به صندوق‌بازنشستگی شهرداری اقدام نماید.
‌ماده 60 – ‌در صورتی که مستخدمان شهرداری به علل غیر ناشی از کار، از کارافتاده شناخته شوند بر اساس‌مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت و اصلا حات بعدی آن حقوق وظیفه‌از کارافتادگی دریافت می نمایند و درصورتی که سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم از پانزده (15) سال‌کمتر باشد پانزده سال تمام محسوب می شود.
‌ماده 61 – ‌در صورتی که مستخدم ثابت در حین انجام وظیفه به علت حادثه ناشی ازکار، ازکارافتاده شود بدون‌رعایت سنوات پرداخت کسور بازنشستگی، تمام حقوق، فوق
العاده شغل، تفاوت تطبیق وسایر مزایای مشمول‌کسورات بازنشستگی مستخدم در زمان ازکارافتادگی در مورد او برقرار می شود مشروط بر آن که از حداکثر قوق‌بازنشستگی
مقرر در این آیین نامه تجاوز ننماید.
‌تبصره 1 – ‌هرگاه مستخدم موضوع این ماده به علت همان حادثه فوت شود حقوق وظیفه ازکارافتادگی او به‌عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت می شود.
‌تبصره 2- اعاده به خدمت مستخدمان از کارافتاده در صورتی که بهبودی حاصل نمایند وتوانایی اشتغال یافته‌باشند قبل از رسیدن به سن شصت سالگی بلا مانع است و تشخیص آن بر عهده شورا است.
‌ماده 62 – ‌در صورتی که مستخدم بازنشسته یا از کار افتاده، فوت شود حقوق وظیفه وراث قانونی او برقرار می‌شود.
‌ماده 63 – ‌وراث قانونی در این آیین نامه عبارتند از:
‌الف – زوجه دایمی .
‌تبصره – ‌در صورتی که متوفی دارای چند زوجه باشد این سهم به تساوی بین آنها تقسیم می‌شود.
ب – زوج، در صورتی که علیل، از کارافتاده و تحت تکفل زوجه متوفی خود بوده باشد.
پ – فرزندان ذکور متوفی تا پایان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در یکی از دانشگاهها یا موسسات‌آموزش عالی رسمی کشور تا پایان بیست و پنج سالگی.
ت – فرزندان اناث تا زمان اختیار شوهر.
ث – فرزندان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که از کارافتاده باشند مادام العمر.
ج – والدین مستخدم متوفی مشروط بر اینکه تحت تکفل متوفی بوده و پدر حداقل شصت سال و مادر حداقل‌پنجاه و پنج سال داشته یا ازکارافتاده باشند.
چ – نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده اند با دارا بودن شرایط بندهای (پ) و (ث)‌ این ماده .
ح – دختران متوفی که مطلقه شده اند.
‌ماده 64 – ‌مجموع حقوق وظیفه بازماندگان معادل تمام حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه از کارافتادگی‌مستخدم متوفی است که به تساوی بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم میشود در صورت قطع سهم هر یک از‌بازماندگان سهم قطع شده به تساوی به سهم سایربازماندگان افزوده خواهد شد ، هر گاه بازمانده واجد شرایط‌مستخدم متوفی منحصر به
فرد باشد کل حقوق وظیفه به وی پرداخت می شود.
‌ماده 65 – ‌در صورتی که مستخدم قبل از برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی موضوع ماده(52)‌ این آیین نامه فوت شود، حقوق وظیفه بازماندگان او بر
مبنای تمام حقوق بازنشستگی استحقاقی مستخدم‌متوفی به ترتیب مقرر در ماده (64) این آیین نامه برقرار می شود در این مورد سنوات پرداخت کسور بازنشستگی‌مستخدم در صورتیکه از پانزده سال کمتر باشد پانزده سال تمام منظور می شود.
‌ماده 66 – ‌حقوق وظیفه وراث شهدا و سایر ایثارگران عبارت است از حقوق وظیفه مقرردر قوانین و مقررات‌مربوط با اصلا حات بعدی.
‌ماده 67 – ‌هر گاه سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم متوفی یا از کار افتاده کمتر از دو سال باشد‌متوسط حقوق مدتی که کسور بازنشستگی را پرداخت کرده است ملاک محاسبه قرار می گیرد.
‌ماده 68 – ‌ازکارافتادگی در این آیین نامه عبارت است از عدم توانایی کامل و دایمی مستخدم به انجام کار. ‌ماده 69 – ‌تشخیص از کارافتادگی و سبب آن و تشخیص این که فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا در‌حین انجام وظیفه بوده است و نیز تشخیص موارد مندرج در مواد (49) و (50) حسب مورد بر عهده هیات مدیره‌صندوق بازنشستگی شهرداری تهران یا سازمان بازنشستگی کشوری است در صورت اختلا ف نظر ، در مورد‌شهرداری تهران نظر شورای تهران و در مورد سایر شهرداریها نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور لا زم الاجرا‌است.
‌ماده 70 – ‌در صورتی که مستخدم متوفی از بابت پرداخت کسور بازنشستگی سنوات خدمت احتساب شده‌قبلی یا خدمت وظیفه عمومی بدهکار باشد، شهرداری و بازماندگان او ازپرداخت بقیه اقساط مربوط معاف هستند.
‌ماده 71 – ‌در صورت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر،اخذ حقوق وظیفه‌ممنوع است.
‌ماده 72 – ‌دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام خدمت همچنین دریافت بیش ازیک حقوق وظیفه‌یا یک حقوق وظیفه توام با یک حقوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق موسسات دولتی،‌ شهرداریها و سازمانهای وابسته ، انجمنهای بهداری وسازمانهایی که جنبه محلی دارند و هزینه های آنها از‌درآمدهای خاص محلی تامین میشود ممنوع است مستخدمانی که مستحق دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا‌یک حقوق وظیفه وحقوق بازنشستگی باشند در استفاده از هر یک از آنها مخیر هستند.
‌تبصره – ‌استفاده از حقوق وظیفه پدر و مادر تواما با رعایت مقررات مربوط مجازاست.
‌ماده 73- شهرداری می تواند در صورت رضایت مستخدم اعم از ثابت یا رسمی تابع قانون استخدام کشوری‌درصدی از حقوق ماهانه او را به میزان مقرر در قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 1376‌و اصلا‌حات بعدی آن کسر و پس از افزودن معادل آن بابت سهم شهرداری مجموع آن را در حساب خاصی به نام سپرده‌مستخدم شهرداری نزد یکی از بانکهای کشور نگهداری نماید و پس از بازنشسته شدن، از کارافتادگی یا فوت،‌مجموع سپرده مستخدم و سهم شهرداری را به علا وه سود حاصل شده به طور یکجا به مستخدم یا وراث قانونی او‌بپردازد.
‌ماده 74 – ‌هرگاه مستخدمی که طبق این آیین نامه از حقوق بازنشستگی استفاده می کند به موجب حکم دادگاه‌صالح اصالتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است‌شخصا از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود ولی در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی‌باشد با عائله او مانند وراث قانونی بازنشستگان متوفی رفتار می شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره‌بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او به ترتیب مقرر در ماده (64) این آیین‌نامه پرداخت می شود.
‌ماده 75 – ‌هرگاه مستخدمی که طبق این آیین نامه مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده است به‌موجب حکم قطعی دادگاه صالح از حقوق اجتماعی وبه تبع آن از
دریافت حقوق بازنشستگی محروم شود و بعدا در‌اثر اعاده دادرسی از اتهام منتسبه برائت حاصل نماید مابه التفاوت حقوق بازنشستگی استحقاقی خود و وجوهی که‌طبق ماده
(74)  این آیین نامه در مدت محرومیت دریافت شده است به او پرداخت می شود.
‌ماده 76 – ‌هرگاه مستخدمی که طبق این آیین نامه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه استفاده می کند در مدت یک‌سال حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را مطالبه نکند عائله
او در صورتی که طبق شرایط ماده (64) این آیین نامه‌مشمول دریافت حقوق وظیفه باشند حق دارند موقتا حقوق وظیفه مقرر خود را تقاضا و دریافت کنند اگر بعدا معلوم‌شودمستخدم یادشده فوت شده، حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دایم برقرار می شود ودر صورتی که‌معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول بر می‌گردد.
‌تبصره – ‌منظور از عائله در این آیین نامه افرادی هستند که با رعایت شرایط مقرر در ماده (63) این آیین‌نامه از‌حقوق وظیفه استفاده می نمایند.
‌ماده 77 – ‌توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی با حکم‌قطعی دادگاه صالح فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است.
‌ماده 78 – ‌ترک تابعیت کشور جمهوری اسلا می ایران موجب قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد شد.
‌ماده 79 – ‌در صورتی که خدمت مستخدم در شهرداری قطع شود و مقررات محل خدمت جدید مستخدم به او‌اجازه دهد بنا به درخواست او، صندوق بازنشستگی مکلف است کسور بازنشستگی مربوط به او را اعم از سهم‌شهرداری و سهم مستخدم به صندوق مربوط به محل خدمت جدید انتقال دهد.
‌ماده 80 – ‌هرگاه خدمت مستخدم در شهرداری قطع و از شمول این مقررات خارج شود وجوهی که بابت کسور‌بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد می شود.
‌ماده 81 – ‌صندوق بازنشستگی – موضوع ماده (46) این آیین نامه- موظف است هر سه سال یک بار وضع‌مالی صندوق را از نظر تطبیق کسور بازنشستگی با توجه به تعهدات صندوق در مورد حقوق بازنشستگی و وظیفه بر‌اساس محاسبات فنی مورد بررسی دهد و نتیجه را به شهرداری تهران اعلا م نماید تا در صورتی که صندوق با کمبود‌اعتبار مواجه باشد شهرداری نسبت به تامین آن اقدام نماید.
‌ماده 82 – ‌در صورتی که ضریب ریالی حقوق موضوع ماده (22) این آیین نامه تغییر نماید به نسبت این تغییر‌حقوق مستخدمان بازنشسته و وظیفه بگیر همانند مستخدمان
بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون استخدام‌کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت افزایش می‌یابد.
‌ماده 83 – ‌انواع مجازاتها و ترتیب رسیدگی به تخلفات و تقصیرات اداری مستخدمان شهرداری همان است که‌در مورد مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اعمال‌می شود و در این مورد شهردار تهران دارای همان اختیاراتی است که در مقررات یادشده به رییس موسسه مستقل‌دولتی تفویض شده است و این اختیارات در سایر شهرداریها با پیشنهاد شهرداری و تایید شورای اعمال می شود.
‌تبصره 1 – ‌رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری و سازمانهای وابسته بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که‌توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید وزارت کار و امور
اجتماعی اعمال خواهد شد.
‌تبصره 2 – ‌حداکثر مدت ارائه اعتراضات در خصوص مسایل استخدامی موضوع ماده (9) این آیین‌نامه به‌دبیرخانه شورا یک ماه است و شورای یادشده موظف است حداکثر طی مدت دوماه نسبت به موضوع رسیدگی و‌پاسخ لا زم را از طریق دبیرخانه شورا به ذی نفع ابلا غ نماید.
‌ماده 84 – ‌مستخدمان شهرداری می توانند از خدمت شهرداری استعفا کنند مشروط بر اینکه تصمیم خود را‌دو ماه قبل از استعفا از طریق واحد متبوع به اطلا ع شهرداری
برسانند مادام که موافقت شهرداری با استعفای‌مستخدم به او ابلا غ نشده است او در قبال وظایفی که عهده دار است مسوول شناخته می شود.
‌تبصره 1 – وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است‌به او مسترد می شود.
‌تبصره 2- ‌مستخدمی که به منظور شرکت در انتخابات شوراهای اسلا می از سمت خود درشهرداری استعفا‌می دهد می تواند در صورت عدم انتخاب پس از اعلا م رسمی نتایج انتخابات حداکثر طی مدت دو ماه به شهرداری‌یا سازمان وابسته ذی ربط مراجعه نماید و اشتغال مجدد او منعی ندارد در صورتی که پست سازمانی برای ارجاع به‌افراد یادشده موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌آیند.
‌ماده 85 – ‌در صورتی که مستخدم دو ماه بدون اطلا ع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ‌ترک خدمت به خدمت وی خاتمه داده می شود.
‌تبصره 1 – ‌اگر مستخدم موضوع این ماده شرایط بازنشسته شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد بازنشسته‌خواهد شد.
‌تبصره 2 – هر مستخدم مشمول این ماده مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیارات او بوده‌نتوانسته است درمحل خدمت حاضر شود یا عدم حضورش را اطلاع دهد وادعای او مورد قبول شهرداری قرار‌نگیرد می تواند شکایت خود را به ضمیمه مدارک مورد استناد به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مربوط‌تسلیم نماید در صورتی که رای صادر شده حاکی از موجه بودن عذرمشارالیه باشد به خدمت اعاده و مدت غیبت او‌موجه محسوب خواهد شد.
‌تبصره 3 – ‌ایام غیبت غیر موجه مستخدم از لحاظ تجربه، ارتقای گروه، بازنشستگی وحقوق وظیفه قابل‌احتساب نیست.
‌ماده 86 – ‌در صورتی که پست سازمانی مستخدم حذف شود و پست دیگری متناسب با شرایط او برای ارجاع‌به وی موجود نباشد مطابق قانون استخدام کشوری مستخدم آماده به خدمت می شود.
‌ماده 87 – ‌حقوق دوران آمادگی به خدمت به ترتیب زیر تعیین می شود:
‌الف – از ماه اول تا آخر ماه ششم برابر آخرین حقوق.
ب – از ماه هفتم تا پایان ماه دوازدهم نصف آخرین حقوق.
‌تبصره – ‌دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جزءسابقه خدمت‌مستخدم محسوب می شود.
‌ماده 88 – ‌در صورتی که در طول دوران آمادگی به خدمت پست مناسبی برای ارجاع به مستخدم موجود نباشد‌یا انتقال وی به سایر شهرداریها میسر نشود با او مطابق ماده
(74) قانون استخدام کشوری و تبصره های اصلا حی آن‌رفتار می شود.
‌تبصره – ‌شهرداریها مکلفند یک نسخه حکم آمادگی به خدمت مستخدمان ثابت و رسمی خود را به وزارت‌کشور ارسال نمایند. ‌وزارت کشور نیز مکلف است هر شش ماه یک بار فهرستی از مستخدمان یادشده را به کلیه شهرداریها و سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کند.
‌ماده 89 – ‌شهرداری مکلف است مستخدمی را که طبق قانون معلق شده است در صورت برائت، از تاریخ‌قطعی شدن رای دادگاه به خدمت ابقا و کلیه حقوق دوران تعلیق را به ماخذ آخرین حقوق زمان اشتغال به او بپردازد‌و در صورتی که پست سازمانی برای اوخالی نباشد مستخدم آماده به خدمت محسوب می‌شود.
‌ماده 90 – ‌مستخدمان ثابت شهرداری که برای نمایندگی مجلس یا احراز سمت شهردارانتخاب یا به مقامات‌موضوع ماده (3) قانون استخدام کشوری منصوب می شوند تا پایان تصدی مقامات یادشده از شهرداری هیچ گونه‌حقوق یا مزایایی دریافت نخواهند کرد ولی این مدت جزء سابقه خدمت آنها محسوب می شود مشروط بر اینکه‌کسور بازنشستگی سهم خودرا به ماخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی به صندوق بازنشستگی مربوط بپردازند.
‌تبصره – ‌شهرداری مکلف است مستخدمان یادشده را پس از بازگشت به خدمت در پستی که واجد شرایط‌احراز آن باشند منصوب کند ولی در صورتی که پست سازمان بلا تصدی برای ارجاع موجود نباشد آماده به خدمت‌محسوب می شوند.
‌ماده 91 – ‌مستخدمان موضوع مواد (143)‌و (144) قانون استخدام کشوری شاغل درشهرداری از لحاظ‌پرداخت حقوق و مزایا تابع مقررات این آیین نامه هستند.
‌ماده 92 – ‌انتقال و ماموریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سازمانهای وابسته به سایر دستگاهها و‌بالعکس با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاههای یادشده مجازاست.
‌تبصره 1 – ‌کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدمان موضوع این ماده در مورد مستخدمان شهرداری‌تهران به صندوق بازنشستگی شهرداری تهران و در مورد کارکنان سایرشهرداریهای کشور به صندوق بازنشستگی‌کشوری منتقل می شود و کلیه سوابق خدمت آنها که بابت آن کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت شده است از هر‌لحاظ جزء خدمت اینکارکنان محسوب و با آن دسته از کارکنان که بابت سنوات خدمت آنها کسور بازنشستگی یا‌حق بیمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پیش بینی شده در قانون استخدام کشوری ،‌قانون نظام هماهنگ‌پرداخت کارکنان دولت و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مربوط رفتار می شود .
‌تبصره 2 – ‌انتقال کارگران شهرداریها و سازمانهای وابسته به سایر شهرداریها وسازمانهای وابسته با توافق‌طرفین (‌مبدا و مقصد) بلا مانع است و حق سنوات این
کارگران باید توسط شهرداری یا سازمان وابسته مبدا به‌حساب شهرداری یا سازمان وابسته مقصد واریز شود که در این صورت سوابق خدمت قبلی کارگر در محل اشتغال‌جدیدقابل احتساب است.
‌ماده 93 – ‌انتقال و ماموریت مستخدمان شهرداری بر اساس مقررات و آیین نامه های مورد عمل مستخدمان‌رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت انجام می‌شود.
‌ماده 94 – ‌مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و دستورات روسای مافوق خود را‌درحدود وظایف و اختیارات خود اجرا نماید اگر مستخدم دستور مقام بالاتر خود را بر خلا ف قوانین و مقررات‌تشخیص دهد مکلف است به صورت کتبی مغایرت دستوررا به مافوق اطلا ع دهد، در صورتی که بعد از این اطلا ع‌مقام بالا تر به صورت کتبی بر اجرای دستور خود تاکید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر شده خواهد بود.
‌ماده 95 – ‌شهرداری نمی تواند مشمولا ن این آیین نامه را جز در موارد مصرح از پست سازمانی خود بر کنار‌کند، مگر این که با تایید شورای بلا فاصله او را به پست
سازمانی دیگر منصوب نماید.
‌ماده 96 – ‌وزارت کشور مکلف است دستورالعملهای لا زم برای اجرای این آیین نامه را که چگونگی تهیه و‌تصویب آن پیش بینی نشده است تنظیم نماید و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اجرا درآورده‌مادام که این آیین نامه ها ودستورالعملها تهیه نشده آیین نامه‌ها و دستورالعملهای فعلی مورد عمل شهرداریها
و‌سازمانهای وابسته نافذ هستند.
‌ماده 97 – ‌وزارت کشور مسوول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه است.
‌ماده 98 – ‌در مواردی که این آیین نامه مسکوت است بر اساس قانون استخدام کشوری وقانون نظام هماهنگ‌پرداخت کارکنان دولت عمل می شود.
‌ماده 99 – ‌تصویب نامه شماره .17570‌ت157 مورخ 1368.3.2 و سایر مقررات مغایر بااین آیین نامه لغو می‌شوند.
‌محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.