اصلاح ‌آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران و اصلاحات‌بعدی آن در شهرداری ها و سازمانهای وابسته

فرمول محاسبه فوق العاده جذب کارشناسی و بالاتر از آن در شهرداری ها و سازمانهای وابسته
1396/07/02
جلسه برگزاری معرفی نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا در شورای شهر اسلامی محمدیه
1396/07/02

اصلاح ‌آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران و اصلاحات‌بعدی آن در شهرداری ها و سازمانهای وابسته

‌ماده 1- حقوق مبنای شهرداران سراسر کشور به استثنای شهردار تهران، براساس قانون
نظام هماهنگ‌پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- و اصلاحات بعدی آن و با توجه به
درجه بندی شهرداری ها، برابر است‌با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده (1) قانون یاد
شده در عدد مبنای گروه مربوط به شرح جدول زیر:
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 درجه بندی شهرداری ها 16 16 15 14 13 12 11 10 9 9 8 8
گروه جدول‌حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت 1370 1370 1300 1230 1160 1090 1020 950
880 880 810 810‌عدد مبنا
‌تبصره 2- تغییر در گروه مربوط به درجات شهرداری ها، موکول به پیشنهاد وزارت کشور،
تأیید سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران است.
‌تبصره 3- تطبیق شهرداری های موجود با درجات دوازده گانه بر عهده وزارت کشور است و
تشخیص درجه‌شهرداری های جدیدالتاسیس و تغییر درجه بندی شهرداری ها با تأیید سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور و‌تصویب وزیر کشور انجام می‌گیرد.
‌تبصره 4- شهرداران هنگام تطبیق وضع با این آیین‌نامه به ازای هر سال سابقه خدمت
در سمت شهردار یا‌مدیریت که بعد از تاریخ 1357.11.22 انجام شده باشد و درصورتی که
مستخدم دولت بوده باشند به ازای هر سال‌سابقه خدمت دولتی از افزایش سنواتی معادل
سه درصد (3%) حقوق مبنای گروه مربوط برخوردار می‌شوند و پس‌از آن ضریب افزایش
سنواتی سالانه براساس ارزشیابی که توسط استاندار صورت می‌گیرد 3، 4 و 5 درصد
خواهد‌بود.
‌تبصره 5- در اجرای ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره های
آن مجموع فوق‌العاده شغل شهرداران با توجه به درجه شهرداری های مربوط به شرح زیر
تعیین می‌شود:
‌الف – شهرداری های درجه یک و دو (145%) حقوق مبنا.
ب – شهرداری های درجه سه و چهار (150%) حقوق مبنا.
ج – شهرداری های درجه پنج و شش (155%) حقوق مبنا.
‌د – شهرداری های درجه هفت و هشت (160%) حقوق مبنا.
‌ه- ه‍شهرداری های درجه نه و ده (165%) حقوق مبنا.
‌و – شهرداری های درجه یازده و دوازده (170%) حقوق مبنا.
‌تبصره 6 – کمک هزینه های عائله مندی و اولاد به شهرداران براساس ماده (9) قانون
نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.
2- متن زیر جایگزین ماده (2) می‌شود:
‌ماده 2- ‌در اجرای ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت فوق العاده
های زیر به شهرداران قابل‌پرداخت است:
‌الف – برای جذب نیروهای کارآمد و متخصص جهت انتصاب به سمت شهردار، وزارت کشور
می‌تواند‌حداکثر تا میزان مقرر در جدول ذیل براساس حقوق مبنا و فوق العاده شغل،
فوق العاده جذب پرداخت نماید.
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 درجه بندی شهرداری ها 170% 145% 130% 115% 110% 90%
75% 70%65% 60% 55% 50% درصد فوق العاده جذب (‌حقوق مبنا و فوق العاده شغل)
ب – با توجه به حضور فعال و تلاش بی وقفه شهرداران در امور عمران و آبادانی شهرها،
حداکثر تا صددرصد‌حقوق مبنا و فوق العاده شغل به عنوان فوق العاده تلاش به
شهرداران قابل پرداخت است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *