• نرم افزار اداری و کارگزینی
  • نرم افزار دبیرخانه و مصوبات شورا و سامانه تحت وب با شورا
  • نرم افزار اتوماسیون اداری و دبیرخانه
  • سامانه میز خدمت الکترونیکی