• انواع فایل های مجاز : pdf, doc, jpg, gif, png, docx, txt.