نرم افزار مصوبات شورا

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا

سامانه مصوبات شورا(میز خدمت الکترونیکی)و نرم افزار مصوبات شورا     با توجه به تغییر در روند کار سازمان ها و رفتن به سوی حذف بروکراسی […]

Read more

جلسه معرفی امکانات نرم افزار مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر کوهین

جلسه معرفی برخی از امکانات نرم افزار مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر کوهین در این جلسه که باحضور کارشناس شرکت و اعضای محترم شورای شهر […]

Read more

عملکرد و معرفی برخی از ویژگیهای نرم افزارمصوبات شورا

نرم افزار مصوبات شورا برای ثبت نامه های وارده و صادره ، به شورای شهر تعریف شده است . این نرم افزار در حقیقت نوعی نرم […]

Read more

جلسه دمو نرم افزار مصوبات شورا در شورای اسلامی شهر شهر الوند

جلسه دمو نرم افزار مصوبات شورا در شهرداری شهر الوند: این جلسه که با حضور تیم شرکت و مسوولین محترم شورای شهر الوند برگزار گردید .دمو […]

Read more