خلاصه ویژگی
امکانات

1-ورود اطلاعات پرسنلی با تمام ایتمهای پیش بینی شده سازمانها و شرکتها

2-ورود اطلاعات حقوقی با تمامی آیتمهای منطبق با اداره کار و وزارت کشور

3-امکان ایجاد نامحدود کارکنان در کارگاه های مختلف

4- پوشش انواع استخدامی ها مانند:وزارت کارمندی کارمند رسمی قرارداد کارگری روز مزد کارگری کارمند پیمانی و....

5-محاسبه پوشش انواع بیمه تامین اجتماعی صندوق تعاون بیمه تکمیلی بیمه عمر

6- تشخیص پرسنل از جهت نوع استخدام و اعمال آن در محاسبات کارکرد و کسورات و مزایا (بر اساس ضوابط استخدام جانبازی)

7- ذخیره اطلاات به صورت پارامتری که باعث سرعت بخشیدن و افزایش دقت در گزارشات نیز می شود

-تعریف ثبت های حقوق: سقف بیمه و جداول مالیاتی(برای هر ماه از سال نیز قابل تغییر می باشد)

امکان انتقال کارکرد از ماه قبل به ماه جدید(باعث سرعت بخشیدن در محاسبه حقوق و دستمزد ماه های جدید)

8-امکان ایجاد لیست مسکن عیدی مساعده فوق العاده جذب و تهیه دیسکتها و گزارشهای مختلف به تفکیک هر کدام از آنها

9- تهیه دیسکت دارایی بدون نیاز به برنامه اداره مالیات

10-امکان چاپ4نوع فیش حقوق (بنا به سلیقه و نیاز سازمان)

11- امکان حرکت بین ماه های گذشته و گزارشگیریهای مجدد از آن

12-محاسبه معوقات کسورات و مزایا

13-امکان ارتباط با هر سیستم حضور و غیاب

14-ایجاد سند حسابداری حقوق به صورت اتوماتیک

15-گزارشگیری برای هر یک از مراکز هزینه

16-محاسبه باز خریدی و بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق تعاون

18-محاسبه مالیات انواع پرداختیها بر اساس نوع احکام کارگزینی

تصاویر سامانه