سامانه ثبت کارکرد آنلاین

با سامانه ثبت کارکرد آنلاین ماد بدون نیاز به هیچ گونه دستگاه ثبت ترددی میتوانید به راحتی تردد و حضور و غیاب پرسنل خود را کنترل کنید و از وضعیت حضور و غیاب کارکنان به‌صورت آنلاین مطلع شده و به کسب و کار خود نظم ببخشید. همچنین امکان یکپارچه سازی با سامانه حقوق و دستمزد تسهیل امور شما می‌شود.

          – ثبت و کنترل کارکرد و مرخصی پرسنل توسط مدیر سازمان

          – ثبت کارکرد پرسنل هر واحد توسط مسول هر واحد

          – کپی کارکردها از ماه قبل به ماه جاری

          – ثبت گروهی کارکردها

          – گزارش لیست کارکردها

          – گزارش لیست کارکردها به تفکیک هر واحد

          – گزارش سوابق کارکرد هر پرسنل

شهرداری الوند

شهرداری رازمیان

شهرداری کوهین