نرم افزار ارجاع کار و نوبت دهی کارشناسان

نرم افزار ارجاع کار کانون کارشناسان دادگستری : باتشکیل پرونده های دعاوی در دادگاهها و نیاز به اعلام نظر کارشناس درخصوص پرونده ها ، براساس نوع ارجاع و انتخاب کارشناس فرآیندهای مختلفی در مسیر پرونده تا زمان اختتامیه ی آن اتفاق می افتد که بخشی از این فرآیندها که مربوط به حق کارشناسی است در دو نرم افزارجامع و مالی کانون ثبت و ضبط می گردد. این امر سوابق پرونده و سوابق مالی پرونده را نگهداشت وقابل پیگیری می کند. لذا اهمیت اینکارازآن جهت حایز اهمیت است که کلیه ی حق و حقوق کارشناس و سهم کانون و کلیه ی حقوق قانونی دولت وارباب رجوع در این مسیر مشخص میگردد. بدلیل حجم زیاد تراکنشهای داده ای در این مراحل و همچنین زمانبر بودن این فرآیندها ، استخراج گزارشات گوناگون و پیگیری های اتفاقات ، به روش سنتی بسیار زمانبر و نادقیق خواهد بود 

.نرم افزار ارجاع کار کانون کارشناسان دادگستری : باتشکیل پرونده های دعاوی در دادگاهها و نیاز به اعلام نظر کارشناس درخصوص پرونده ها ، براساس نوع ارجاع و انتخاب کارشناس فرآیندهای مختلفی در مسیر پرونده تا زمان اختتامیه ی آن اتفاق می افتد که بخشی از این فرآیندها که مربوط به حق کارشناسی است در دو نرم افزارجامع و مالی کانون ثبت و ضبط می گردد. این امر سوابق پرونده و سوابق مالی پرونده را نگهداشت وقابل پیگیری می کند. لذا اهمیت اینکارازآن جهت حایز اهمیت است که کلیه ی حق و حقوق کارشناس و سهم کانون و کلیه ی حقوق قانونی دولت وارباب رجوع در این مسیر مشخص میگردد. بدلیل حجم زیاد تراکنشهای داده ای در این مراحل و همچنین زمانبر بودن این فرآیندها ، استخراج گزارشات گوناگون و پیگیری های اتفاقات ، به روش سنتی بسیار زمانبر و نادقیق خواهد بود 

برخی امکانات نرم افزار نوبت دهی کانون کارشناسان

1-ثبت مشخصات کارشناسان کانون

2-ثبت مشخصات پرونده های ارجاعی به کانون

3ثبت و محاسبه میزان امتیازات براساس صلاحیت ها ، ارزیابی هیات رییسه، تالیف کتاب و سایر عوامل تاثیر گذار بر جمع امتیازات کارشناسان

4-محاسبه میزان ارزش ریالی کارشناسان

5-ارجاع پرونده به کارشناس براساس ارزش ریال و میزان امتیازات کارشناسان به صورت اتوماتیک و دستی

6-مدیریت کاربران نرم افزار و صدور سطح دسترسی آن ها

7-امکان Log گیری از کاربران

8-مکان پشتیبان گیری از نرم افزار و بازگردانی آن

9- گزارش گیری از کلیه اطلاعات کارشناسان

10-گزارش گیری از اطلاعات پرونده ها در کانون

11-نمایش ریز امتیازات کارشناسان کانون

12-تهیه گزارشات متنوع بر اساس صلاحیتهای کارشناسان ، تالیفات ، مرخصی ، تخلفات ، تمدید پروانه ، سابقه ارکان ، حضور در هیئت مدیره به دو صورت جمعی و تک کارشناس

حداقل امکانات سخت افزاری