این نرم افزار برا ی واحد درآمد سازمانهای شهرداری ، آتش نشانی، تاکسیرانی، اتوبوسرانی و ….. طراحی شده است . این نرم افزار کنترل دقیق روی فرآینددرآمدی سازمان ها، براساس منابع و کدهای درآمدی تعریف شده در بودجه را دارد، بطوریکه در هرلحظه میتوان مقادیر وصولی در آیتم درآمدی بودجه رادید یا با سالهای قبل مقایسه نمود و همزمان رشد وصولی یا کاهش آنرا نسبت به پیش بینی آن پی برد. لذا ابزاری بسیار جامع جهت تصمیم گیری مدیران ارشد سازمانی در هرمقطع زمانی است .آغاز فرآیند دراین سیستم صدور فیش روی کدهای درآمدی مختلف برای سازمانها می باشد
امکانات نرم افزار درآمد
 • امکانات نرم افزار درآمد شهرداریها:
 • امکان ثبت انواع درخواست بر اساس عوارضات  بومی هر شهرداری 
 • امکان تعریف ردیف وکدهای درآمدی
 • امکان ثبت و صدور فیش به صورت اتوماتیک
 • امکان فرمول نویسی برای کدهای درآمدی
 • پارامتریک بودن نرم افزار
 • تعیین سهم هر کد درآمدی از مبلغ نقدی واریزی مشتریان
 • تعیین سهم هر کد درآمدی از چک های درجریان وصول سازمان
 •   امکان تعریف  انواع پرداخت چک
 • امکان جستجوی فیش از طریق فرم مجزای جستجو و دریافت دورنمایی از یک فیش
 • امکان تایید فیش های وصول شده براساس تاریخ پرداخت مبالغ فیش
 • بررسی وضعیت چک های سازمان
 • تعریف ارزش های معاملاتی
 • امکان تعریف سطوح دسترسی برای استفاده کاربران
 • پنل آماری نرم افزار  جهت مشاهده وضعیت درآمدی سازمان
 • گزارشات آماری نرم افزار
 • گزارش مقایسه ای در دوسال مختلف جهت مقایسه براساس انواع فیلتر ها
 • گزارشات آماری کد های درآمدی
 • گزارشات براساس مبالغ دریافتی هر کد درآمدی
 • گزارشات مقایسه ای کارکردهای هریک از محاسبین
 • گزارشات فیش های صادره
 • گزارش مجموع دریافتی از کدهای درآمدی
 • گزارش سرجمع کدهای درآمدی
 • گزارش از وضعیت چک ها
 • نمایش سر رسید های سازمان
 • گزارش آماری چک ها
 • تهیه نسخه پشتیبان از بانک طلاعاتی نرم افزار به صورت دستی و اتوماتیک
 •  فرم Log گیری کاربران نرم افزار درآمد جهت پیگیری اقدامات کاربران در نرم افزار ، جهت بالا بردن سطح امنیت نرم افزار
 • فرم تنظیمات افتتاح حساب نرم افزار درآمد
 • فرم تعریف پاراکدهای جدید جهت ایجاد پارامترهای جدید در نرم افزار
 • فرم تنظیمات قیمت منطقه ای جهت ایجاد یک منطقه و قیمت منطقه ای جدید