مدیریت فیش های واریزی به کانون کارشناسان و حسابداری دقیق آن موضوع یکی از دغدغه های کانون های کارشناسان می باشد.نرم افزار حسابداری کانون کارشناسان با مدیریت صورتحساب های بانکی و تسویه حساب فیش های کارشناسان و صدور سند حسابداری خاص کانون کارشناسان این مشکل را برطرف می کند.
 
 • امکان تعریف حسابها در 4سطح گروه ،کل،معین و تفضیلی
 • امکان تعریف حسابهای تفضیلی به صورت شناور(بدون وابستگی به معین خاص)
 • ثبت سند از روی اسناد ثبت شده قبلی (کپی سند)
 • امکان چاپ گروهی اسناد
 • مدیریت اسناد ثبت شده
 • تهیه دفاتر (دفتر روزنامه-دفتر کل،دفترمعین،دفتر تفضیلی)
 • تهیه ترازنامه ها (تراز ازمایشی کل،تراز ازمایشی معین، تراز ازمایشی تفضیلی،ترازنامه کل)
 • مغایرت بانکی
 • صورتحساب سودوزیان
 • گزارش14 سندی (سند افتتاحیه-سند اختتامیه و سند های گزارشی به تفکیک ماه های سال)

حسابداری ویژه کانون:

 • دریافت فایل صورتحساب بانکی
 • جستجو و تایید فیش ها بر اساس صورتحساب بانکی و صدور سند دریافت
 • امکان ویرایش و حذف فیش
 • صدور سند پیش نویس برای سند های یک نفره و دونفره و …وهیاتی(چندنفره)
 • تبدیل اسناد پیش نویس شده به اسنادمالی به تفکیک کارشناسان و نوع سند
 • محاسبه مانده فیش
 • صدور سند کسورات بر اساس اسناد پیش نویس شده
 • صدور سند پرداخت فرد به تفکیک کارشناس ودریافت شماره چک از کاربر
 • ارایه گزارشات از قبیل –دادگاه های ارجاع دهنده،کارشناسان،فیش ها،پرونده ها

 

1395/11/20

نرم افزار حسابداری کانون کارشناسان دادگستری

مدیریت فیش های واریزی به کانون کارشناسان و حسابداری دقیق آن موضوع یکی از دغدغه های کانون های کارشناسان می باشد.نرم افزار حسابداری کانون کارشناسان با […]
1394/09/01

نرم افزار جامع و سیستم نوبت دهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

   در کانون کارشناسان دادگستری انتخاب کارشناسان براساس موقعیت آن در صف نوبت دهی صورت می گیرد و بر اساس امتیازات کسب شده و میزان حساب […]