اتوماسیون اتوبوسرانی

 داشتن اطلاعات کامل از رانندگان، خودروها و ایستگاه ها در تصمیم گیری های مدیران سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی ها بسیار موثر بوده و این نرم افزار تمامی امکانات و موارد لازم را برای کنترل فرآیند تاکسیرانی و اتوبوسرانی را داشته و با گزارش دهی های مناسب مدیران را کنترل و تصمیم گیری بهتر  یاری می نماید.
امکانات نرم افزار
       تعاریف اولیه
 • فرم ثبت اطلاعات رانندگان
 • فرم ثبت اطلاعات خودروها
 • فرم تخصیص خودرو به راننده
 • فرم اطلاعات ایستگاه ها و مسیرها
 • فرم اطلاعات شرکت ها و آژانس ها
 • فرم مراکز اسقاط خودرو
      ورود اطلاعات
 • فرم ثبت مرخصی
 • فرم صدور پروانه بهره برداری
 • فرم صدور دفترچه
 • فرم ثبت شکایات و تخلفات
 • فرم معاینه فنی خودرو
 • فرم ثبت اشیا گمشده
 • فرم تخصیص خودرو به ایستگاه
 • فرم قرارداد با سازمانها و ارگان ها
 • فرم جلسه هیات انضباطی
 • فرم دبیرخانه
       گزارشات
 • گزارش جامع از اطلاعات خودرو و راننده
 • گزارش اطلاعات خودرو
 • گزارش اطلاعات رانندگان
 • گزارش اطلاعات شرکت ها و آژانس ها
 • گزارش تخلفات و شکایات
 • گزارش اطلاعات معاینه فنی خودرو
 • گزارش کمیته انضباطی
 • گزارش اشیاء گمشده
 • گزارش لیست ایستگاه ها و مسیرها
 • گزارش لیست خودروها به تفکیک ایستگاه ها
 • گزارش مرخصی رانندگان
       سایر امکانات نرم افزارمدیریت کاربران
 • تعیین سطح دسترسی کاربران
 • جعبه سیاه نرم افزار
 • تعریف پارامترها و پاراکدها
 • تنظیمات نرم افزار
 • تهیه نسخه پشتیبان
 • برگرداندن نسخه پشتیبان
1392/12/18

نرم افزار اتوماسیون سازمان حمل و نقل

 داشتن اطلاعات کامل از رانندگان، خودروها و ایستگاه ها در تصمیم گیری های مدیران سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی ها بسیار موثر بوده و این نرم افزار […]